Azar Saiyar: History Bleeds Under Your Fingernails

Through seven profoundly moving and probing films, Azar Saiyar plays with images and words of collective memory to look towards new ways of seeing, learning, speaking, remembering and telling stories.

Seitsemän perusteellisesti liikuttavan ja koettelevan teoksen välityksellä Azar Saiyar leikkii kollektiivisen muistin kuvilla ja sanoilla etsiäkseen uusia tapoja nähdä, oppia, puhua, muistaa ja kertoa tarinoita.

Screened:
SAT 30/10, 17:00 FYRIS
KORTFILMFESTIVALEN PLAY

HELSINKI-TEHRAN

Between places. Between people. ”Helsinki-Tehran” is a cinematic study on immigration and memory – on the shared verbal and nonverbal knowledge and emotional understanding which travels with displaced people from one generation to another. The film uses various cinematic styles and techniques.

Paikkojen välillä, ihmisten välillä. Helsinki-Teheran on unien, muistojen ja arkisten hetkien virtana etenevä elokuvatutkielma siirtolaisuuden kokemuksesta. Teos kertoo jaetusta sanallisesta ja sanoittamattomasta tiedosta ja emotionaalisesta ymmärryksestä, jotka vaeltavat vaeltavien ihmisten mukana sukupolvesta toiseen. Teos yhdistelee eri elokuvatyylejä ja -tekniikoita.

Finland 2009 / 22:10 / Director: Azar Saiyar.

PRIMUS TEMPUS

Reorganized fragments of television commercials create an illusion that is different from the original clips. The images are still enchanting and appealing, but lack a direct connection to the product. The context and interpretation become more vague and open.

Televisiomainosten uudelleen järjestellyt palaset synnyttävät alkuperäisestä mainosmateriaalista erillisen illuusion. Kuvien lumoavuus ja vetovoimaisuus on edelleen läsnä – mutta ilman suoraa yhteyttä tuotteeseen. Kuvien tulkinta-avaruus hämärtyy, laajenee ja hämmentää.

Finland 2014 / 5:17 / Director: Azar Saiyar

HISTORY BLEEDS UNDER YOUR FINGERNAILS

We used to believe that being left-handed could lead to criminality, stupidity, and immoral behaviour. So we tried to educate our children not to use that hand. ”History Bleeds Under Your Fingernails” is a short film on the history of taming the left hand and on the culture of cultivating the bodies that do not fit.

Ennen uskottiin, että vasenkätisyys altisti lapsen rikollisuudelle, tyhmyydelle, moraalittomuudelle. Siksi vasenkätisyyttä pyrittiin kitkemään lapsista erilaisin viritelmin. Väärää kättä käyttäviä rangaistiin. Historia valuu kynsien alta on videoteos vasemman käden ja ryhmään sopimattomien kehojen koulimisen historiasta ja kulttuurista.

Finland 2016 / 7:20 / Director: Azar Saiyar

HEY YOU!

To be productive, to produce, to be a product. To have a value because of being productive. A very common mindset for an immigrant. “I have to prove my right to be here with being useful.” This kind of thinking in me I resist. It gives me a lack of motivation to participate in any forms of producing. Also producing words. And these words pour out from my fingers. “You, hey you, you must learn to shake your hands, shake your body, shake that ass, shake your fingers, hard, so hard, that from the tips of your fingers drop millions of stars.”

Olla tuottelias, tuottaa, olla tuote. Olla arvokas koska on tuottava. Hyvin yleinen mielenmaisema maahanmuuttajalle. “Minun on perusteltava oikeuteni olla täällä olemalla hyödyllinen.” Vastustan tällaista ajattelua itsessäni. Se johtaa motivaation puutteeseen osallistua mihinkään tuottavuuden muotoihin. Edes sanojen tuottamisen. Ja nämä sanat tulvivat sormistani. “You, hey you, you must learn to shake your hands, shake your body, shake that ass, shake your fingers, hard, so hard, that from the tips of your fingers drop millions of stars.”

Finland 2017 / 7:20 / Director: Azar Saiyar

MONUMENT OF DISTANCE

Googoosh, a popular and loved iranian-azerbaijani singer, performs a version of the song ”Ayrılıq” (separation). The performance is from 1970s television show and it has been copied several times from one videotape to another. ”Ayrılıq” could be a love song but it is told that composer Ali Salimi (who had migrated from Soviet Azerbaijan to Iran and left behind his home and loved ones) wanted to make music about his sense of longing.

Tunnettu iranilais-azerbaidžanilainen laulaja Googoosh esittää version kappaleesta Ayrılıq, suomeksi ”Ero”. Lauluesitys on osa 1970-luvun televisio-ohjelmaa ja kopioitu moneen kertaan videokasetilta toiselle. Kyseessä voisi olla rakkauslaulu, mutta taustaksi kerrotaan tarinaa Neuvosto-Azerbaidžanista Iraniin lähteneen säveltäjän Ali Salimin halusta tehdä musiikkia kaipuustaan.

Finland 2018 / 7:00 / Director: Azar Saiyar

TELL ME

A narrator asks: “Do you know this bird?”. The video quotes both public and private archival images in which birds are in the centre – birds as individual living beings but also as creatures habiting the worlds and stories created by humans.

Kertoja kysyy: Tunnetko tämän linnun? Videoteos yhdistelee arkistomateriaaleja, joissa linnut ovat keskiössä, yhteydessä toisiinsa. Esiin nousee myös katsojan ja kuuntelijan suhde arkistojen kuviin ja ääniin: lintuihin itsellisinä elävinä sekä osana ihmisten rakentamaa maailmaa ja tarinaa.

Finland 2019 / 7:44 / Director: Azar Saiyar

LAILA’S APPLE

Composed of archive footage and interviews, Laila’s Apple is a video work about childhood, growing up, learning and rules. 

Lailan omena on arkistokuvaan ja haastatteluihin pohjaava videoteos lapsuudesta, kasvamisesta, oppimisesta ja säännöistä. 

Finland 2021 / 8:04 / Director: Azar Saiyar